EMDR

ראשי תיבות של Eye Movement Desensitization and Reprocessing ׂ

 – (הקהית זיכרונות ועיבודן מחדש באמצעות תנועות עיניים) היא שיטת טיפול אינטגרטיבית שהוכיחה את יעילותה בטיפול במגוון של תלונות נפשיות הקשורות בין היתר לטראומה ולחרדה. מחקרים רבים מראים ששיטת EMDR מסוגלת להביא לעיבוד מהיר של זיכרונות טראומטיים, המביאים לשינויים קוגניטיביים ורגשיים יציבים, ולהקלה ניכרת בסימפטומים התנהגותיים-גופניים. בתהליך הטיפול נעשה שימוש בתנועות עיניים הדומה לזו המתרחשת באופן טבעי בשינה. ניתן להיעזר ב-EMDR גם לשם עידוד היצירתיות, פתרון בעיות והשגת יעדים, חיזוק הערכה עצמית והעצמה.